Logga in

Stadgar

STADGAR FÖR TÄRNAN TIDAHOLMS SFK

§1 Klubbens syfte och ändamål är att genom en kamratlig sammanhållning och gemensamt arbete tillvarataga medlemmars intresse för sportfiske och till rimliga priser anskaffa fiskevatten och organisera fiskeresor

§2 Klubben skall ledas av en styrelse bestående av: ordförande,sekreterare, kassör, två klubbmästare samt två ledamöter varav den ena skall ingå i tävlingskommittén och den andra i ungdomskommittén. Två styrelse- suppleanter skall också finnas.

§3 Styrelsen skall: på alla sätt verka för klubbens ändamål, föra förteckning över medlemmarna, till de allmänna möten utfärda kallelser, föra protokoll såväl vid allmänna möten som vid styrelsemöten samt för varje räkenskapsår avlämna förvaltningsredogörelse.

§4 Klubbens ekonomi och verksamhet ska följa kalenderår 1 januari-31 december och ska redovisas på klubbens ärsmöte som ska genomföras under februari månad året efter.

§5 Medlemsavgift ska på styrelsens förslag beslutas på kommande års budget- och verksamhetsmöte under november månad.

§6 Medlemsantalet skall vara obegränsat och ny medlem väljs in på samtliga möten.

§7 Fiske på klubbens vatten får ej ske förrän medlemsavgiften är betald. I de fall dä fiskekort krävs ska medlemsavgiften till klubben vara betald innan kort skrivs ut.

§8 Medlem som utför olaga fiske eller på annat sätt skadar klubbens anseende riskerar att uteslutas. Vidare åligger det varje medlem att verka för god och aktiv miljövård och ett gott kamratskap.

§9 Klubben kan inte upplösas med mindre än att tre fjärdedelar röstar för dess upplösning.

§10 Ändringar eller tillägg av klubbens stadgar kan endast ske på årsmötet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.