Logga in

Tävlingsinformation

TÄVLINGSINFORMATION
DM-tävlingar
SPORTFISKARNAS TÄVLINGSREGLER
Gäller vid alla DM och Distriktets VP i Kust om inte annat överenskommits med
distriktsstyrelsen alternativt distriktstävlingsledaren innan sanktionering av tävling genomförs.
Detta undantag skall senast innan start delgivits de tävlande. OBS! Gäller inte
säkerhetsbestämmelser där undantag inte får ske.
Undantag 1: I kustfiske bör tävlingstiden vara 5h och in och utgångstid kan förlängas.
Undantag 2: I kustfiske är minsta tillåtna storlek på fisk som får vägas in 20cm.
Undantag 3: I kustfiske är flötmete tillåtet.
På tävlings-området råder fiskeförbud 6 dagar innan tävlingsdag, för de som tänker ställa upp i
DM. (Samtliga discipliner: Mete int och trad, Havs, Pimpel och Mormyska).
DM i vintergrenar skall hållas mellan 1/1 och 31/6 om detta inte kan ske tas beslut om ev DM i
slutet på året på höst/tävlingsmötet samma år.
DM Mormyska avgörs på en tävlingsdag med totalt 2 tävlingar. Bägge dessa tävlingar ingår som
uträkning till DM.
DM Feeder Förbundetsregler med tillägget att jokers och bloodworms ej tillåts.
DM tävlingsresultat skall snarast efter tävling läggas upp på sportfiskarnas hemsida.
DM tävlingar skall minst 14 dagar före sanktioneras i syfte att få ut information. Om tävlingen
inte kan genomföras av anordnande klubb enligt tävlingsschemat skall inloggningsuppgifter
övergå till ev. ny arrangör.
Vid ändringar/krockar på schemalagda tävlingar skall distriktstävlingsledaren för respektive
disciplin kontaktas och är beslutsfattande. DM-tävlingar är prioriterade före öppna tävlingar.
Förtydligande av förbundets tävlingsregler: Innan start i DM-tävlingar skall medlemsavgift till
sportfiskarna vara betald och registrerad hos sportfiskarna för att ingå i DM-resultatet.
VANDRINGSPRIS
Hålls i pimpel, tradmete, intmete, havs, mormyska och kustfiske.
Tävlingen om vandringspriset omfattar endast en klass dvs. alla tävlar mot alla oavsett kön och
enbart deltagare som tävlar på DM (medlem i sportfiskarna) för Skaraborg räknas.
Den som får högsta sammanlagda vikt får en inteckning i vandringspriset samt ett miniatyrpris
som får behållas. I pimpel och Intmete räknas de två bästa resultaten. Vid lika poäng blir det
skiljevikten som avgör.
Vid VP i Kustfiske skall föranmälan ske till utsedd tävlingsledare. Om inte deltagarantalet blir
större än 5 personer avgör utsedd tävlingsledare om tävlingen genomförs.
Gravering av transportemballaget till respektive DM-gren tas fram av Distriktsstyrelsen.
Skaraborgsdistriktet
2
Innehavaren av Vandringspriset skall tillse att detta tas med till enda/sista DM-tävlingen för att
möjliggöra överlämnandet av priset till nästa vinnare i samband med prisutdelning.

STARTAVGIFTER

Startavgiften i alla DM är 120kr för individuellt, Lag 150kr. Förutom juniorer som betalar 60
individuellt och lag. Priset är oaktat extra kostnader (exvis. Snöröjning eller extra
fiskekortsavgift) som kan tas ut som extraavgift, detta skall dock förankras hos (tävlingsledaren
resp. disciplin) i distriktet innan tävlingen.


PRISER
I samtliga DM utgår priser i form av plakett till de 3 främsta i varje ålders-klass och till de tre
främsta lagen. Dessutom utgår pengapriser enligt prisfördelningsmall. Startavgiften för lag skall
gå till distriktet.


TELEFONSVARARE
Information och upplysningar om tävlingar lämnas på tfn-svarare: 0502-144 55,
www.skaraborgsdistriktet.blogspot.se och på sportfiskarnas hemsida, samtliga DM skall
sanktioneras av tävlingsarrangör.


PIMPEL
De 3 första (Söndagar) i Januari schemalagda öppna pimpeltävlingarna skall gälla som DM-
tävlingar.
Lördagar som DM är tillåtet från Februari.
- Om serien tävlingar inte gjorts klar under Januari.
Tävlingsområde får inte användas för mer än en DM-tävling samma säsong. Om öppen tävling
efter ett DM på samma tävlingsvatten räknas inte denna tävling som DM. Resultatet i de 2 bästa
tävlingarna räknas först placeringsplats därefter vikt på de tävlingar som placeringsplatsen togs.
Ex. en första och fjärdeplats värderas högre än en andra och tredjeplats. Om enbart två tävlingar
går att genomföra räknas bägge tävlingarna som utslag för SM-kvalificering. Om enbart en
tävling går att genomföra räknas enbart denna som utslag för SM-kvalificering. Samtliga
deltagare i serien skall vara med i uträkningen till kvalificering till SM.


ÖPPNA TÄVLINGAR
Klubbar har rätt att samtidigt som egen klubbtävling genomförs lägga öppen tävling för övriga
även på lördagar. DM tävling i Pimpel, Tradmete och Mormyska får även vara öppen.


ÖVRIGT
Diskvalificering med hänvisning till ovanstående regler skall vara drabbad person delgiven enligt
sportfiskarnas regler.


PROTEST
Mot eventuell diskvalificering som hänvisas mot ovanstående regler skall senast 1 vecka
(7dagar) efter delgivning skriftligen inkommit till distriktsstyrelsen som ihop med arrangerande
klubb ta beslut. Samtliga drabbade av diskvalificeringen skall bli meddelade snarast efter beslut
av resultatet. Ansvarig för meddelandet är distriktsstyrelsen. Detta beslut kan inte överklagas.
Arrangörsplatser fördelas i:
Första hand på den klubb/ar som arrangerat DM att fördelas inom sin klubb.
I andra hand listan nedan i fallande ordning (ej juniorklasser).
Skaraborgsdistriktet
3
Listan rullas efter distriktets tävlingsmöte, plats 1 ned till plats 6 och plats 2 går upp t
Om distriktsstyrelsen anordnat DM ( Tradmete) räknas medlemmarna i styrelsen som en klubb.
OBS! Det måste vara en person som deltagit i själva tävlingen eller arrangemanget som kommer
ifråga (gäller enbart distriktsstyrelsen).


Överenskommet på distriktsmöte 2023-10-12

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.